Monday, July 10, 2017


Liu Xiaodong, Out of Beichuan, 2010.
via: